KAPCSOLATTARTÁS, ELÉRHETŐSÉGEK

BISCOTTO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-174413
Székhely: 1081 Budapest, Bezerédi utca 19.
Adószám: 24384733-2-42
Telefonszám: 06 20 315 5959
Bankszámlaszám: 10918001-00000043-34040006

(A továbbiakban: „BISCOTTO Kft.”).

A BISCOTTO Kft. az alábbi címen működtet ruhaszalont:
• 1183 Budapest, Szent Lőrinc sétány 6., 5-ös üzlet, (a továbbiakban: „Üzlet”).

1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: „ÁSZF”) CÉLJA, HATÁLYA

1.1. Tárgyi hatály

A jelen ÁSZF tárgyi hatálya a BISCOTTO Kft., mint Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság által nyújtott ruhakölcsönzési szolgáltatásokra terjed ki, amely különösen, de nem kizárólagosan esküvői ruhák, alkalmi és báli ruhák, szalagavató ruhák, táncruhák és kiegészítők kereskedelmét és bérbeadását jelenti. A jelen ÁSZF célja, hogy a jelen pontban meghatározott szolgáltatással és bérléssel keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza, amelyeket a Bérlő a szolgáltatások igénybevételével kifejezetten elfogad, és magára nézve kötelező erejűnek ismer el a létrejött szerződéses jogviszony keretében.

1.2. Személyi hatály

A jelen ÁSZF a BISCOTTO Kft.-vel esküvői ruha-, szalagavató ruha, keringőruha-, táncruha-, alkalmi ruha-, csoportos táncruha és kellékekről szóló bérleti szerződés (a továbbiakban: „Bérleti Szerződés”) alapján a BISCOTTO Kft.-vel szerződéses jogviszonyban lévő bérlők, ügyfelek jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF a hatálya alá tartozó valamennyi megkötött szerződésre irányadó. A hatályos ÁSZF a https://imagemenyasszonyiruha.hu/content/3-aszf honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető. A BISCOTTO Kft. jogosult, de nem köteles az ÁSZF-et a Honlapon kívüli további honlapokon közzétenni. A BISCOTTO Kft. fenntartja az ÁSZF egyoldalú módosításának jogát azzal, hogy valamennyi szerződéses jogviszonyra az adott szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

1.3. Időbeli hatály

A jelen ÁSZF hatálybalépésének napja a Honlapon történő közzététel, azaz 2020.07.09 napja. Az ÁSZF módosítása a BISCOTTO Kft. által üzemeltetett Honlapon való közzététellel lép hatályba. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. A BISCOTTO Kft. a mindenkor hatályos ÁSZF-et a Bérleti Szerződés megkötésével egyidejűleg a Bérlő részére átadja, amelyre tekintettel a Bérlő a vonatkozó Bérleti Szerződés aláírásával elismeri, hogy a BISCOTTO Kft. a mindenkor hatályos ÁSZF-et rendelkezésére bocsátotta, annak tartalmát áttanulmányozta és ismeri, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. A Bérlő a vonatkozó Bérleti Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az ÁSZF a Bérleti Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

2. A BÉRLETRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

A jelen ÁSZF 2. fejezetében foglalt rendelkezések valamennyi, a BISCOTTO Kft. mint Bérbeadó és a szolgáltatást igénybe vevő bérlő, mint Bérlő (a továbbiakban: „Bérlő”) által kötött szerződésre, így különösen esküvői ruhák, alkalmi és báli ruhák, szalagavató ruhák, táncruhák, illetve kiegészítők tárgyában kötött Bérleti Szerződésre vonatkoznak.

2.1. A bérelt termékek

A Bérleti Szerződések tárgyát az esküvői ruhák, alkalmi és báli ruhák, szalagavató ruhák, táncruhák, illetve kiegészítők (a továbbiakban együttesen: „Bérelt termék(ek)/Termék”) képezik. A Bérlő elfogadja, hogy Bérelt terméket bérleti díj (a továbbiakban: „Bérleti díj”) ellenében bérelhet. A Felek rögzítik, hogy a Bérleti Szerződésben – különösen a ruhák esetében – csupán a Bérelt termék elnevezését (fantázianevét), illetve cikkszámát rögzítik.

2.2. A Bérleti Szerződés létrejötte

A Bérleti Szerződés a BISCOTTO Kft. és a Bérlő között kizárólag írásban, az előzetesen egyeztetett megtekintés során vagy azt követően, a Bérleti Szerződés aláírásával jön létre, a Bérlő vagy meghatalmazottja személyazonosságát igazoló személyes okmányok bemutatásával.

2.3. A Bérlő személye

Bérlő lehet valamennyi korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképes természetes személy, a honossági joga szerint bejegyzett és létrejött jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. A Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérleti Szerződést önállóan legalább a 14. életévét betöltött Bérlő köthet. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött személy szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 2:12. § (2) bekezdés b) pontja az irányadó („A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül (…) megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket”). A fentiek tekintetében a Felek rögzítik, hogy a Bérleti Szerződés a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekintendő, amelyet a 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Bérlő a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megköthet, továbbá arra harmadik, a jelen ÁSZF rendelkezései szerint szerződéskötési képességgel rendelkező személyt meghatalmazhat. A 14. életévét be nem töltött Bérlő kizárólag a törvényes képviselője útján köthet Bérleti Szerződést. A BISCOTTO Kft. a meghatalmazás érvényességét vagy fennállását nem jogosult vizsgálni, így a képviseleti jogkör túllépéséből, valamint az esetleges álképviseletből fakadó károkért felelősséggel nem tartozik.

2.4. Foglaló, a Bérelt termék lefoglalása

A Bérlő a Bérelt termékre vonatkozó foglaló (a továbbiakban: „Foglaló”) összegét a Bérleti Szerződés Felek általi aláírásának napján készpénzben fizeti meg a BISCOTTO Kft. részére. Foglaló fizetése nélkül a szerződéskötés nem lehetséges. A Foglaló összegét a BISCOTTO Kft. egyoldalúan jogosult meghatározni. A Bérlő kijelenti, hogy a Foglaló jogi természetével – azzal, hogy a szerződés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszíti, a kapott foglalót pedig kétszeresen köteles visszaadni – tisztában van. Amennyiben a Bérleti Szerződés olyan okból hiúsul meg, amiért egyik fél sem vagy mindkét fél felelős, úgy a foglaló egyszeresen jár vissza. A Bérleti Szerződés teljesülése esetén a Foglaló a vételárba beleszámít. Bankkártyás fizetésre nincs lehetőség, bankkártyával sem a Foglalót, sem a Bérleti díjat, sem egyéb díjtételt nem lehet kifizetni. A Bérlő elfogadja, hogy a Bérelt terméket a Bérleti Szerződés aláírásával és a Foglaló megfizetésével egyidejűleg, illetve ha ezen feltételek teljesítése nem egyidőben történik, úgy valamennyi feltétel együttes teljesítése esetén foglalja le érvényesen. A jelen pontban foglalt feltételek együttes teljesüléséig a BISCOTTO Kft. a Bérelt terméket harmadik személy bérlő részére is bérbe adhatja.

2.5. Bérleti díj

A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméket kizárólag a teljes ellenérték, azaz a teljes Bérleti díj maradéktalan megfizetését követően viheti el, veheti birtokba. A Bérleti díj összegét a BISCOTTO Kft. egyoldalúan jogosult meghatározni. A BISCOTTO Kft. részletfizetési kedvezményt sem a Foglaló, sem a teljes Bérleti díj, sem a teljes Bérleti díj és a Foglaló különbözete (a továbbiakban: „Hátralék”) vonatkozásában nem biztosít.

2.6. Bérelt termék megtekintése

A Bérlő a Bérleti Szerződés megkötésekor köteles meggyőződni arról, hogy az általa kiválasztott és felpróbált termék/ruha elnevezése (fantázianeve), illetve cikkszáma megegyezik a Bérleti Szerződésben rögzített ruha elnevezésével (fantázianevével), illetve cikkszámával. A BISCOTTO Kft. a Bérleti Szerződésben rögzített elnevezésű (fantázianevű), illetve cikkszámú ruhát köteles a Bérlőnek – a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint – biztosítani. A Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy tiszta és szép állapotú, rendeltetésszerű használatra alkalmas, ám használt Terméket kaphat. A BISCOTTO Kft. a Terméket más Bérlőnek korábban már bérbe adhatta, amelyre tekintettel a Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Terméken a Bérlő általi korábbi megtekintés állapotához és/vagy a Termék Honlapon lévő fényképen ábrázolt állapotához képest a Termék rendeltetésszerű használatából eredő, de a Termék használatát, megjelenését érdemben nem befolyásoló változások lehetnek. A BISCOTTO Kft. a Terméket jó állapotban, szakszerű és alapos mosás, illetve tisztítás után adja át a Bérlőnek.

2.7. Előzetes bejelentkezés

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérelt Terméket csak a Honlapon történő időpontfoglalással, vagy telefonon keresztül, előzetes bejelentkezés után lehet megtekinteni. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a BISCOTTO Kft. előzetes bejelentkezés nélkül nem köteles az Ügyfelet fogadni, és számára lehetőséget biztosítani az adott Termék megtekintésére. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a BISCOTTO Kft. a Bérlőt kizárólag az általa választott kategória vonatkozásában, kizárólag az adott időpontban köteles kiszolgálni. A Bérlő elfogadja, hogy a Bérelt termék esetén a megtekintésre fordítható idő kategóriánként legfeljebb 1, azaz egy óra. A Bérlő elfogadja, hogy az esküvői ruha esetében a megtekintésre kizárólag a 1183 Budapest, Szent Lőrinc sétány 6. (5-ös üzlet) szám alatti Üzletben kerülhet sor.

2.8. Változtatás kérése

A Felek megállapodnak, hogy ha a Bérlő a Honlapon megtekinthető fényképen és a részletes leírásban szereplő Termékhez képest bármilyen változtatást kér, azt a Felek a Bérleti Szerződésben rögzítik. Ha a Bérlő által kért változtatás célszerűtlen vagy szakszerűtlen, vagy a Bérlő által kért változtatás károsítaná a bérelni kívánt ruhát, úgy a BISCOTTO Kft. egyoldalúan jogosult megtagadni a Bérlő által kért módosítás teljesítését. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Termékek, így különösen a ruhák különbözőképpen állnak a különböző testalkatú, ruhaméretű személyeken, és ennek megfelelően a fényképen látható Termékhez képest a Termék átalakításra szorulhat. A Bérlő kifejezetten elfogadja, hogy a Bérleti Szerződés aláírásával egy időben a Bérbeadó a Bérleti Szerződésben rögzíti a Bérlő, illetve csoportos szerződés esetén a meghatalmazó testmagasság, mellbőség- és derékbőség adatait. A BISCOTTO Kft. által használt női és férfi konfekció táblázat megtalálható a Honlapon. Ha a Bérbeadó a ruhaigazítás napján 1, azaz egy konfekció méretnél jelentősebb változtatást dokumentál a Bérleti Szerződésben rögzített paraméterekhez képest, a BISCOTTO Kft. jogosult a ruhaigazításért külön díjazást kérni.

2.9. Ruha egyedi tulajdonságai

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a ruhában megjelölt méret a ruha tényleges méretétől eltérhet, amely vonatkozásában a BISCOTTO Kft. nyilvántartása irányadó, így ezen ruha a Bérlő részére történő átadására való felajánlása szerződésszerű teljesítésnek tekintendő. A Bérlő tudomásul veszi továbbá, hogy az adott ruha kizárólag a BISCOTTO Kft. által meghatározott sarokméretű cipővel viselhető, mivel az akárcsak néhány centiméterrel alacsonyabb vagy magasabb sarkú cipő esetén a ruha más esztétikai látványt nyújt. Erre tekintettel a Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy ha a BISCOTTO Kft. az adott ruhához cipőt biztosít, úgy a ruhapróbán és a rendezvényen a BISCOTTO Kft. által biztosított cipőt használja. Ha a BISCOTTO Kft. az adott ruhához nem biztosít cipőt, úgy a Bérlő vállalja, hogy az adott ruhához a BISCOTTO Kft. által meghatározott sarokméretű saját cipőjét viseli mind a ruhapróbán, mind a rendezvényen. A Bérlő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a BISCOTTO Kft. nem köteles a ruhát a Bérleti Szerződésben rögzített cipőhöz és/vagy sarokmagassághoz képest eltérő sarokméretű cipőhöz igazítani. A Bérlő kifejezetten elfogadja, hogy a Termékek nem huzamos ideig történő viselésre tervezett ruhák/kiegészítők, a mindennapokban viselt ruhákhoz/kiegészítőkhöz képest nehezebbek, azokat sajátos anyaghasználat, szabás és kialakítás jellemzi. Erre tekintettel a Bérelt termékek már néhány órán át tartó viselés után kényelmetlenek lehetnek, hordásuk nehézséggel is járhat. A varrások, illesztések, pántok, ragasztások, csatok, gombok, anyagok az arra érzékenyeknél a bőrfelületen látható pirosodást, horzsolást, karcolást, egyéb nyomot, szélsőséges esetben kisebb sérülést is okozhatnak, amelyek a Bérelt termékek rendeltetésszerű állapota és használata ellenére is felmerülhetnek.

2.10. Cipős ruhapróbára vonatkozó különös szabályok

Cipős ruhapróba alatt az a ruhapróba értendő, amely során a BISCOTTO Kft. a(z általában új) Bérelt termékben visszafordíthatatlan módosítást végez el, különösen, de nem kizárólagosan a Bérelt termék szoknyarészének hosszának levágásával (a továbbiakban: „Cipős ruhapróba”). A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a jelen pontban a cipősarok vonatkozásában vállalt kötelezettségeit megszegi, az a Bérlő olyan szerződésszegésének minősül, amelyre tekintettel a BISCOTTO Kft. jogosult a Bérleti Szerződéstől elállni. A szerződésszegés jogkövetkezményét a jelen ÁSZF 2.13. pontja tartalmazza. Ha a Bérleti Szerződés szerint Cipős ruhapróba szükséges, a Bérlő köteles a Bérleti Szerződés aláírását követő 14, azaz tizennégy napon belül a ténylegesen használni kívánt cipőt beszerezni és telefonon időpontot egyeztetni a BISCOTTO Kft. munkatársával Cipős ruhapróbára. A Bérlő tudomásul veszi, hogy ha az előzőekben foglalt kötelezettségének nem vagy nem határidőben tesz eleget, az a Bérlő olyan szerződésszegésének minősül, amelyre tekintettel a BISCOTTO Kft. jogosult, de nem köteles a Bérleti Szerződéstől elállni. Ha a Bérlő a Bérleti Szerződés aláírását követő 14, azaz tizennégy napon belül a ténylegesen használni kívánt cipőt nem szerzi be, vagy nem egyeztet időpontot a BISCOTTO Kft. munkatársával, a Bérlő a 15., azaz tizenötödik naptól kezdődően minden késedelmes nap után 10 000,- Ft, azaz tízezer forint késedelmi kötbért köteles a BISCOTTO Kft.-nek fizetni. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Cipős ruhapróbára hétköznaponként nyitvatartási időben, egész órai kezdésre szóló időpontban kerülhet sor az BISCOTTO Kft. üzlethelyiségében. Cipős ruhapróba esetében, ha az igazítás a Bérelt termék visszafordíthatatlan átalakításával (így különösen, de nem kizárólagosan a szoknyarészének hosszának levágásával) jár, az igazítás megtörténtét követően a Felek nem jogosultak a Bérleti Szerződést elállással/felmondással megszüntetni. Cipős ruhapróba esetében, ha az igazítás a Bérelt termék visszafordíthatatlan átalakításával (így különösen, de nem kizárólagosan a szoknyarészének hosszának levágásával) jár, és a Bérlő ezen Termékre kötött Bérleti Szerződéstől az igazítást követően jelen ÁSZF-ben foglalt tilalom ellenére eláll/felmondással él, a Bérlő a BISCOTTO Kft.-nek a meghiúsulási kötbéren felül további nettó 30 000,- Ft, azaz harmincezer forint kárátalányt (a továbbiakban: „Kárátalány”) köteles megfizetni.

2.11. Változásbejelentés

A Felek megállapodnak, hogy ha a Bérlő a Bérleti Szerződésben foglalt adataiban bármilyen változás következik be a bérleti jogviszony alatt, azt a Bérlő haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles jelezni a Bérbeadó felé személyesen vagy e-mailben. A Bérlő elfogadja és tudomásul veszi, hogy az BISCOTTO Kft. nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő kárért vagy hátrányért.

2.12. A Bérleti Szerződés megszüntetése elállással/felmondással

A Bérleti Szerződést mind a Bérlő, mind a BISCOTTO Kft. jogosult a Bérleti Szerződés aláírásától számított 30, azaz harminc napon belül indokolás nélkül elállással/felmondással megszüntetni. Jogszerű elállás/felmondás esetében a Foglaló jogkövetkezményei alkalmazandóak, így a Bérlő tudomásul veszi, hogy ha a Bérleti Szerződéstől annak aláírásától számított 30, azaz harminc napon belül eláll (felmondással él), akkor a Bérlő az adott Foglalót elveszíti, ugyanakkor ha a Bérleti Szerződéstől annak aláírásától számított 30, azaz harminc napon belül a BISCOTTO Kft. áll el (felmondással él), akkor a BISCOTTO Kft. a kapott Foglaló kétszeresét köteles a Bérlőnek megfizetni. A Felek nem jogosultak elállással/felmondással élni, ha a BISCOTTO Kft. a Bérelt terméket oly módon igazítja a Bérlőre, hogy az igazítás a Bérelt termék visszafordíthatatlan átalakításával (így különösen, de nem kizárólagosan a szoknyarészének hosszának levágásával) jár („Cipős ruhapróba”’). A Bérleti Szerződés Bérlő általi felmondására/elállásra személyesen, illetve elektronikus levélben (e-mail) kerülhet sor. A Bérleti Szerződés annak aláírásától számított 31., azaz harmincegyedik napjától sem a Bérlő, sem a BISCOTTO Kft. egyoldalú nyilatkozatával jogszerűen nem szüntethető meg, ide nem értve a Bérlő szerződésszegése miatti, a jelen ÁSZF 2.10, 3.3. pontjaiban rögzített felmondást/elállást. A Bérlő elfogadja, hogy a Bérleti Szerződés aláírásától számított 31., azaz harmincegyedik naptól a Bérleti Szerződés felmondására/elállásra a Bérlő általi érdekmúlásra (például családban történő haláleset, baleset, betegség, rendezvény meghiúsulása) hivatkozással sem kerülhet szerződésszerűen sor. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy ha a Bérleti Szerződés aláírását követő 31., azaz harmincegyedik napjától áll el vagy mondja fel, vagy olyan Bérelt termékre kötött Szerződéstől kíván elállni, amelytől a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint nem állhat el, az szerződésszegésnek minősül, amelynek jogkövetkezményeit az ÁSZF 2.13. pontja tartalmazza. Az elállási/felmondási jog korlátozásának indoka, hogy a BISCOTTO Kft. a Bérelt termék érvényes lefoglalásának napjától a Bérelt terméket a Bérleti Szerződésben rögzített bérleti időszakra kizárólag a Bérlő részére biztosítja és tartja fenn, a Bérleti Szerződésben rögzített időszakra a Bérelt termék tárgyában harmadik személy bérlővel újabb Szerződést nem köt (az esetleges erre irányuló kéréseket elutasítja). Ha a Bérlő a Bérleti Szerződéstől annak aláírásától számított 30, azaz harminc nap után mégis eláll/felmondja, azzal olyan szerződésszegést követ el, ami miatt a BISCOTTO Kft.-t (a Bérelt termék a bérleti időszakra a Bérlő rendelkezésére tartása miatt) kár éri. A jelen pontban foglalt elállási/felmondási korlátozások nem érintik a Bérlő törvényből fakadó jogait.

2.13. Felelősség a szerződésszegésért

Ha a Bérleti Szerződés meghiúsulásának oka a Bérlő szerződésszegése (különösen de nem kizárólagosan: jogellenes elállás/felmondás, Cipős ruhapróbával vállalt kötelezettség elmulasztása, a Bérelt termék átvételének elmulasztása, Foglaló meg nem fizetése), és arra a Bérleti Szerződés aláírásától számított 30, azaz harminc naptári napon túl kerül sor, a BISCOTTO Kft. a szerződés meghiúsulására való tekintettel meghiúsulási kötbér címen a Bérleti Díj Hátralék nettó összege 20%-ának, azaz húsz százalékának megfelelő összegre jogosult. A Bérelt termék Bérleti Szerződés szerinti kiadásának időpontját megelőző 30., azaz harmincadik naptól kezdődően a Bérlő szerződésszegése miatti meghiúsulás esetén a Bérlő a Bérleti Díj Hátralék nettó összegével megegyező meghiúsulási kötbért köteles megfizetni a BISCOTTO Kft. részére. A Bérlő elfogadja, hogy a meghiúsulási kötbér és a Kárátalány összegét köteles a szerződésszegést követő 8, azaz nyolc naptári napon belül a BISCOTTO Kft. részére a jelen ÁSZF fejlécében rögzített bankszámlaszámra átutalni, vagy az Üzletben készpénzben megfizetni. A Bérlő tudomásul elfogadja, hogy ha az előzőekben foglalt kötelezettségének határidőben és maradéktalanul nem tesz eleget, a BISCOTTO Kft-nek a hatályos jogszabályok által előírt késedelmi kamatot köteles fizetni, a BISCOTTO Kft. pedig a Bérlő ellen fizetési meghagyásos eljárást, illetve polgári peres eljárást, továbbá végrehajtási eljárást kezdeményezhet, amely eljárások költségei (melynek részét képezik különösen, de nem kizárólagosan az eljárási illetékek, postaköltség, ügyvédi munkadíj), illetve minden további, a BISCOTTO Kft. igényérvényesítésével kapcsolatos költség (így különösen ügyvédi fizetési felszólító levél, és annak postaköltsége is) szintén a Bérlőt terhelik. Felek rögzítik, hogy az alábbiakban felsorolt „vis maior” események a Felek érdekkörén kívül álló – egyik félnek sem felróható – körülményekként mentesítik a Feleket a Szerződés alapján őket terhelő kötelezettségeik teljesítése alól a körülmény fennállásának időtartamára (természeti katasztrófák: villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán stb.; tűz, robbanás, járvány, radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés; háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és terrorcselekmények, zendülés, rendzavarás, zavargások). A „vis maiorra” hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a „vis maior” eseménynek a szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása esetén sem – vagy csak aránytalan áldozat árán – lehetett volna elhárítani.

2.14. Óvadék

A Bérlő elfogadja, hogy a BISCOTTO Kft. bizonyos, általa egyoldalúan meghatározott Bérelt termékek esetén óvadékot (kauciót; a továbbiakban: „Óvadék”) kérhet. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Óvadék összegét a BISCOTTO Kft. egyoldalúan, a bérlet tárgyát képező termék értékének figyelembevételével jogosult meghatározni. Ha a Bérlő a Bérelt terméket a Bérleti Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint hiánytalanul, sérüléstől és károsodástól mentesen, határidőben visszaviszi az Üzletbe, a BISCOTTO Kft. az Óvadék összegét a Bérlő részére készpénzben visszafizeti. A Bérlő elfogadja, hogy amennyiben a Bérelt termékben kár keletkezett, a BISCOTTO Kft. jogosult a kár összegét az Óvadék összegéből levonni, és a különbözetet a Bérlő részére készpénzben kifizetni. A kár fogalmának és összegének meghatározására a jelen ÁSZF 2.18 pontjában foglaltak értelemszerűen irányadóak. Ha a kár összege meghaladja az Óvadék összegét, a Bérlő köteles a különbözetet a BISCOTTO Kft.-nek megfizetni. Az Óvadék összege után a BISCOTTO Kft. kamatot vagy egyéb díjat nem fizet Bérlő részére.

2.15. Ruhaigazítás menete

A ruhaigazítás az esemény tárgyhetében esedékes. A ruhaigazítás időpontjának kiválasztására személyesen vagy a Honlapon keresztül van lehetőség. A ruhaigazítás nyitvatartási időben, egész órai kezdéssel történik. A ruhaigazítás – tájékoztató jelleggel – 1, azaz egy órát vesz igénybe. A Bérlő elfogadja, hogy a méretre igazításra a rendelkezésre álló időpontok közül csak egyetlen időpont foglalható, a már lefoglalt időpontot nem lehet módosítani.

2.16. Bérelt termék átadás-átvétele

A BISCOTTO Kft. a Bérelt terméket a Bérlőnek legkésőbb a rendezvény Bérleti Szerződésben meghatározott időpontja előtti napján köteles átadni. A Bérlő elfogadja, hogy a Bérelt terméket csak személyesen, a Felek által előzetesen meghatározott időpontban veheti át a BISCOTTO Kft. Üzletében, illetve a Bérleti Szerződésben meghatározott helyen. A BISCOTTO Kft. a Bérelt terméket harmadik személynek – beleértve a Bérlő családtagjait is – a jelen ÁSZF-ben foglalt esetet kivéve nem adja ki. A BISCOTTO Kft. a Bérelt terméket harmadik személynek akkor adja ki, ha a harmadik személy bemutatja a BISCOTTO Kft.-nek a Bérlő által adott, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását. Az előző mondatban foglalt esetben a BISCOTTO Kft. a Bérelt terméket a meghatalmazott harmadik személynek a Bérlő teljes felelősségére adja ki, a meghatalmazott harmadik személy jognyilatkozata a Bérlő jognyilatkozatának minősül, és a Bérlő a meghatalmazott harmadik személy által okozott károkért úgy felel, mintha maga járt volna el. A Bérlő elfogadja, hogy a Bérelt termék átadás-átvételét, illetve a Bérelt termék állapotát, esetleges hibáit a Bérelt termék Bérlőnek történő átadásakor készült átadás-átvételi jegyzőkönyvben (a továbbiakban: „Átadás-átvételi jegyzőkönyv”) rögzítik. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméket rendeltetésszerűen köteles használni, köteles a Bérelt terméket a károsodástól megóvni. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az általa birtokba vett ruha már korábban más személy részére kiadásra kerülhetett, így a BISCOTTO Kft. a bérelt ruha tartozékainak és alkotórészeinek a rendeltetésszerű használat során való természetes elhasználódásából fakadó meghibásodásáért, valamint az ebből esetlegesen fakadó kárért való felelősségét kifejezetten kizárja. A Bérlő kifejezetten elfogadja, hogy a Bérelt terméket nem jogosult harmadik személy részére használat céljából átadni, annak tulajdonjogával rendelkezni, (így különösen elidegeníteni és megterhelni). A szerződésszerűen a Bérlő részére fenntartott Bérelt termék Bérlő általi át nem vétele, illetve a ruhaigazításon való megjelenés elmulasztása szerződésszegésnek minősül, és nem mentesíti a Bérlőt a Bérleti Díj megfizetése alól, amelyre a 2.13. pontban foglaltak az irányadóak.

2.17. Bérelt termék visszavétele

A Bérlő tudomásul veszi, hogy pénteki rendezvény esetében másnap, szombaton 10:00-től 12:00-ig, szombati rendezvény esetében az azt követő hétfőn 10:00-től 12:00-ig köteles visszavinni a Bérelt terméket az Üzletbe. A Felek rögzítik, hogy a Bérelt terméket bárki visszaviheti az Üzletbe. A Felek rögzítik, hogy igény szerint a Bérelt termék visszavételéről visszavételezési elismervényt készítenek. A Felek rögzítik, hogy a BISCOTTO Kft. nem köteles a Bérelt terméket visszavivő személy és a Bérlő közti jogviszonyt tisztázni, a Bérelt terméket visszavivő személy minden jognyilatkozatát a Bérlő jognyilatkozatával megegyezőnek tekinti, így az álképviseletből fakadó károkért és következményekért a BISCOTTO Kft.-t felelősség nem terheli. A Bérlő tudomásul veszi, hogy bármilyen okból bekövetkező késedelmes visszavitel esetén naptári naponként és Bérelt termékenként 50 000,- Ft, azaz ötvenezer forint összegű késedelmi használati díjat köteles fizetni a BISCOTTO Kft.-nek, amelynek összegét a Felek értékarányosnak fogadják el. A BISCOTTO Kft. a kötbér mellett érvényesítheti a késedelmi használati díjat meghaladó kárát is.

2.18. Károkozást dokumentáló jegyzőkönyv, bérlő kárfelelőssége

A Bérlő a Bérelt terméket az Átadás-átvételi jegyzőkönyvben meghatározott állapotban köteles visszavinni a BISCOTTO Kft.-nek. Minden, a Bérelt termék Bérlő általi átvételekor az Átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített állapothoz képest tapasztalható és a Bérelt termék Üzletbe történő visszavételéig, illetve a BISCOTTO Kft. általi átvételéig bármilyen oknál fogva keletkezett állapotromlás, így különösen, de nem kizárólagosan szakadás, szövetroncsolódás, égési folt, gyertya folt, egyéb folt, vagy bármilyen hiány (beleértve a Bérelt termék elvesztését is) kárnak (a továbbiakban együttesen: „Kár”) minősül. A Bérlő elfogadja, hogy köteles minden, a Bérelt terméken vagy a Bérelt termékben okozott vagy bármilyen oknál fogva keletkezett Kárt megtéríteni. Az esetleges Károk irányadó díjtételeit a kárjegyzék (a továbbiakban: „Kárjegyzék”) tartalmazza. A Kárjegyzék a BISCOTTO Kft. Üzletében jól látható helyen kifüggesztve is megtalálható, illetve a Honlapon is megtekinthető. A Bérlő a Bérleti Szerződés aláírásával a Kárjegyzékben foglalt összegeket kifejezetten elfogadja. Ha Kár keletkezik, azt a károkozást dokumentáló jegyzőkönyvben (továbbiakban: „Kárfelvételi jegyzőkönyv”) rögzítik, amelyben – többek között – rögzítik a Bérelt termék visszavitelkori állapotát, a Kár nagyságát, jellegét és a Kár Kárjegyzék szerinti összegét. A Kárjegyzékben egyedileg nem feltüntetett díjtételeket a BISCOTTO Kft. egyoldalúan jogosult meghatározni a Kár tényleges összegének alapulvételével. A Bérlő a Bérelt terméken semmilyen változtatást, kiigazítást, javítást, vagy átalakítást nem végezhet, azt nem moshatja ki, nem tisztíthatja, vagy tisztíttathatja. Minden ilyen változtatás, kiigazítás, javítás a jelen pontban meghatározott Kárnak minősül, amelyet a Bérlő köteles megtéríteni. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Kár mértéke megegyezik a jelen ÁSZF részét képező Kárjegyzékben szereplő összeggel/összegekkel. A Bérlő köteles a Kár összegét 8, azaz nyolc naptári napon belül a BISCOTTO Kft.-nek az Üzletben készpénzben megfizetni, vagy a BISCOTTO Kft. részére a jelen ÁSZF fejlécében meghatározott bankszámlára átutalni. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha kártérítési kötelezettségének határidőben és maradéktalanul nem tesz eleget, a BISCOTTO Kft.-nek a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni, a BISCOTTO Kft. pedig a Bérlő ellen fizetési meghagyásos eljárást, illetve polgári peres eljárást kezdeményezhet, amelynek költségei szintén a Bérlőt terhelik.

2.19. A Bérleti Szerződés módosítása

A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a Bérleti Szerződés esetleges módosításaira (a továbbiakban: „Szerződésmódosítás”). Szerződésmódosításra kizárólag írásban, a Felek kölcsönös és egybehangzó akarata alapján van lehetőség. A Feleket szerződésmódosítási kötelezettség nem terheli, a BISCOTTO Kft. a Bérlő kérésére nem köteles a Bérleti Szerződést módosítani. A Szerződésmódosítás iránti kérelemmel élő Fél a Szerződésmódosítási kérelem megtagadása miatt a másik Féllel szemben semmilyen kártérítési vagy egyéb polgári jogi vagy más igényt nem jogosult érvényesíteni. A Bérlő elfogadja, hogy Szerződésmódosítás esetén, a Bérlő a szerződésmódosítással kapcsolatban felmerülő adminisztrációs költségekre tekintettel bruttó 20 000,- Ft, azaz húszezer forint összegű adminisztrációs költséget, illetve szerződésmódosítási díjat (a továbbiakban: „Szerződésmódosítási díj”) köteles a BISCOTTO Kft.-nek megfizetni. A Szerződésmódosítási díjat a Bérlő, Csoportos bérleti szerződés esetén a Kapcsolattartó köteles legkésőbb a Bérelt termékek átvételének napján készpénzben, számla ellenében megfizetni. A Szerződésmódosítási díj meg nem fizetéséig a BISCOTTO Kft. megtagadhatja a Bérelt termék átadását. Szerződésmódosítás esetén, amennyiben az eredeti Szerződés tárgyát képező Bérelt termék bérleti díja magasabb, mint a Szerződésmódosítás tárgyát képező Bérelt termék bérleti díja, a BISCOTTO Kft. a Szerződésmódosítással bérbe venni kívánt Terméket a magasabb, az eredeti Szerződés tárgyát képező Bérelt termék bérleti díja ellenében adja bérbe a Bérlőnek.

3. A CSOPORTOS SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3.1. Csoportos bérlet

A Felek rögzítik, hogy ún. csoportos Bérleti szerződésnek (a továbbiakban: „Csoportos szerződés”) minősül minden olyan Bérleti Szerződés, amelyben Bérlőként egynél több természetes személy szerepel. Csoportos szerződés esetén valamennyi Bérlő tudomásul veszi, hogy egy általuk meghatalmazott személy (a továbbiakban: „Kapcsolattartó”) jogosult a Bérleti Szerződést, meghatalmazás birtokában aláírni. A Kapcsolattartóra a jelen ÁSZF 2.3. pontjában foglaltak az irányadók. A meghatalmazáson fel kell tüntetni valamennyi Bérlő, vagy törvényes képviselő teljes, személyi igazolványban szereplő nevét, személyi igazolvány számát, születési helyét és idejét, anyja nevét, állandó lakcímét és aláírását. A Bérlők elfogadják, hogy az ÁSZF rendelkezései rájuk is vonatkoznak. A Csoportos szerződés – többek között – tartalmazza a csoport létszámát, a Bérelt termékek meghatározását, továbbá a Bérleti Szerződést aláíró személy, mint Kapcsolattartó elérhetőségeit és személyes adatait. Csoportos szerződés esetén az egyes Bérlő(k) vonatkozásában csak a Bérleti Szerződést aláíró Kapcsolattartó személy jogosult jognyilatkozattételre, így csak ő jogosult felmondani a Bérleti Szerződést. A Bérleti Szerződés felmondására/elállásra a jelen ÁSZF rendelkezései értelemszerűen vonatkoznak. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy egyebekben a Csoportos szerződésre és a Csoportos szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező meghatalmazásban bérlőként szereplő valamennyi Bérlőre a jelen ÁSZF-ben szereplő rendelkezések megfelelően vonatkoznak. A ruhapróbára, illetve a Bérelt termékek átadás-átvételére a Kapcsolattartó személlyel előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor. Csoportos szerződés esetében, ha a Bérelt termékek átadás-átvétele kiszállítással a rendezvény helyszínén, vagy az oktatási intézményben történik, a Bérelt termékek visszavételére a rendezvény helyszínén, a rendezvényt követően kerül sor. Ha bármelyik Bérlő a Bérelt terméket nem az előző mondatban foglalt határidőben szolgáltatja vissza, az adott Bérlő késedelembe esik, és vele szemben a késedelem jelen ÁSZF-ben foglalt jogkövetkezményei alkalmazandóak. A Csoportos bérleti szerződésben rögzített méretadatok alapján a BISCOTTO Kft. a Bérlő részére az általa megrendelt ruhával azonos típusú és kialakítású, a BISCOTTO Kft. által megállapított helyes konfekcióméret szerinti ruhát jogosult kiadni, amelyet a Felek szerződésszerű teljesítésnek fogadnak el. A BISCOTTO Kft. általi szerződésszerű teljesítésének Bérlő általi jogosulatlan visszautasítása a Bérlő szerződésszegésének minősül. A szerződésszegés jogkövetkezményeit az ÁSZF 2.13. pontja tartalmazza.

3.2. Kapcsolattartó kötelezettsége

A Kapcsolattartó köteles a BISCOTTO Kft. által az egy alkalommal biztosított, a megrendelt ruhák átadásához nélkülözhetetlen méretvétel időpontjáról és helyszínéről (a továbbiakban: „Méretvétel”) valamennyi Bérlőt értesíteni, amely méretvétel adatainak pontosságát valamennyi Bérlő a méretvétel időpontjában helyszínen köteles ellenőrizni. Ha a Kapcsolattartó a felvett méretadatokkal kapcsolatosan a helyszíni méretvétel során kifogást nem terjeszt elő, úgy ezen adatokat a felek hitelesnek fogadják el, a hibás, pontatlan adatokból fakadó mérethiba miatti hibás teljesítésért a BISCOTTO Kft. felelősséggel nem tartozik. Ha a Bérlő a méretvétel időpontjában nem jelenik meg a méretvételen, úgy kizárólag előzetes időpontfoglalást követően jogosult annak pótlására.

3.3. Rendkívüli felmondás

A Kapcsolattartó és a Bérlők kifejezetten elfogadják, hogy ha a teljes Foglaló számlában szereplő összegét az esedékességi határidő lejártát követő 5, azaz öt munkanapon belül maradéktalanul nem fizetik meg, az a Bérlők olyan szerződésszegésének minősül, amelyre tekintettel a BISCOTTO Kft. jogosult, de nem köteles a Bérleti Szerződést felmondani. A szerződésszegés jogkövetkezményét a jelen ÁSZF 2.13. pontja tartalmazza.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

4.1. Az ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog az irányadó.

4.2. Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

4.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadóak.

4.4. A Felek rögzítik, hogy azon fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek az egymással lefolytatott tárgyalásuk során nem jutnak megegyezésre, a Bérlő az illetékes Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A BISCOTTO Kft. székhelye szerinti illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.). A BISCOTTO Kft. kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának. A BISCOTTO Kft. tájékoztatja a Bérlőt, hogy a felmerült fogyasztói jogviták esetében az illetékes Kormányhivatalnál fogyasztóvédelmi panasszal élhet. A BISCOTTO Kft. a jogviták békés rendezése érdekében felhívja a Bérlő figyelmét, és egyben ezúton is tájékoztatja, hogy ha egy esetleges eljárásban a bíróság vagy más hatóság a Bérlő keresetét/panaszát részben vagy egészben elutasítja, vagy az eljárást bármely okból megszünteti, a Bérlő a hatályos jogszabályok szerint kötelezhető a BISCOTTO Kft. eljárással felmerült valamennyi költségének, így különösen, de nem kizárólagosan a felmerült ügyvédi munkadíj, a postaköltség, az utazási költség, az esetleges illeték (a továbbiakban együttesen: „Eljárási költségek”) megtérítésére. Az Eljárási költségek esetleges megtérítésére a Bérlő az ügyben hozott erre kötelező határozat jogerőre emelkedésének napját követően köteles.

Kelt.: Budapest, 2020.07.09

A jelen ÁSZF hatálybalépésének napja: 2020.07.09