1.Kezelt adatok köre:

Cég neve: Biscotto Kft
Székhelye: 1089. Budapest, Bezerédi utca 19
Törvényes képviselő: Fazakas-Balogh Éva ügyvezető
Adatvédelmi tisztviselő: Fazakas-Balogh Éva
Adószám: 24384733-2-42
Cégjegyzék száma: 01-09-174413
Web oldal: www.imagemenyasszonyiruha.hu
Telefonszám: +36208555959
E-mail: info@imagemenyasszonyiruha.hu

1.Kezelt adatok köre:

1.1. Honlap látogatói

Biscotto Kft. weboldalán a látogatókról az alábbi adatokat gyűjti és fél évig naplóbejegyzés formájában tárolja a tárhelyszolgáltató szerverén.

  • A böngésző típusa
  • Az oldal felkeresésének ideje
  • A látogató számítógépének (okostelefonjának, vagy egyéb eszközének) operációs rendszere

A Biscotto Kft. rendszeres hírlevelet, marketing anyagot szerződéses ügyfelei részére nem küld.

1.2. Szerződéses partnerek

Biscotto Kft. szerződéses partnereinek adatait kezeli a velük megkötött szerződés hatékony teljesítése, valamint a szerződött féllel történő üzleti kapcsolattartás, továbbá eseti számla kiállítása céljából. Az említett esetek során Biscotto Kft. az alábbi személyes adatokhoz fér hozzá, kapcsolattartók részéről: Név, lakcím, telefonszám, email cím, szig szám, ruhaméret.

A szerződésben megjelenő személyes adatok jogszabályban előírt kezelésének időtartama:

- a szerződés megszűnését követő 5 év.

A személyes adatok megtartása ellen az Érintettek Biscotto Kft. jelen dokumentumban megadott elérhetőségein tudnak tiltakozni.
Tiltakozás esetén Biscotto Kft. a dokumentum archívumából leválogatja és törli az érintett adatokat tartalmazó leveleket.

2. Tájékoztatás az érintett jogairól

Az Érintettek kérhetik a Biscotto Kft. tájékoztatását a személyes adataik kezeléséről. Kérelmükre meghatározott nyitvatartási időben, személyesen ingyenes tájékoztatást ad, közérthető formában az Érintettre vonatkozó személyes adatok típusáról, azok kezelésének módjáról, jogalapjáról, időtartamáról, amennyiben az adatkezelésbe adatkezelő is bevonásra került, úgy az adatkezelő nevéről, címéről, elérhetőségéről, az adattovábbítás módjáról, jogalapjáról, címzettjeiről. Az Érintettek kérhetik kezelt adataiknak helyesbítését Az Érintettek kérhetik kezelt adataiknak törlését. Az Érintettek kérhetik kezelt adataiknak korlátozását. Az Érintettek tiltakozhatnak az adataik kezelése ellen, melynek során nyilatkoznak, hogy személyes adatainak kezelését kifogásolják és az adatkezelés megszüntetését kérik.

3. Adatvédelem

A személyes adatok védelme, biztonsága érdekében Biscotto Kft.belső szabályozási (adat-és titokvédelem, információbiztonság, hozzáférési jogosultságok stb.), szervezési, műszaki, oktatási intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságáról.

4. Adatfeldolgozók

Biscotto Kft., mint adatkezelő, tevékenysége ellátásához az alábbi nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag Biscotto Kft. kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint járnak el.

4.1. Tárhelyszolgáltatás

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:

Tárhely-szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Üzemeltető: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Bankszámlaszám: 10702215-48381002-51100005 (CIB Bank Zrt.)
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Adószám: 14571332-2-42

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

Az érintett által online megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre:

A weboldalt használó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja:

A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Az adatfeldolgozás jogalapja:

a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Weboldal üzemeltetés

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:

Weboldal üzemeltetés (ellenőrzés, technikai frissítés, biztonsági rendszerfejlesztés, egyéb fejlesztések, javítási feladatok)

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Turex 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Cím: 1201 Budapest, Attila u. 14.
E-mail: info@webface.hu
Telefon: +36707724614

4.2. Könyvviteli szolgáltatás

Biscotto Kft. az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez külső szolgáltatót vesz igénybe, aki adatfeldolgozás céljából megkapja a cég szerződés partnereinek számlázási adatait.

Az adatátadás célja:

Biscotto Kft. adó és számviteli kötelezettségeinek teljesítés.

5. Jogorvoslat

Jogai megsértése esetén az Érintett az Adatvédelmi Tisztviselőnél kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. Ezek eredménytelensége esetén Érintett jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetőség:

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Tel: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető a Biscotto Kft. honlapján a www.imagemenyasszonyiruha hu oldalon.